วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งโลก ซึ่งในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้ว เพราะในแต่ละวันที่เราทำงานเราได้นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในประจำวันของเราด้วย ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารในด้านอินเทอร์เน็ต เราจึงควรศึกษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรายระเอียด ดังต่อไปนี้
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต
1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่น
2. ไม่รบกวนจนงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
3. ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย
5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ
6. ไม่ใช้หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ์
7. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจหน้าที่
8. ไม่ฉวยเอาทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน
9. คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน
10. ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความใคร่ครวญและเคารพ
การทำงานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ จะทำให้สังคมอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์จะทำให้สังคมอินเทอร์เน็ต น่าใช้และเป็นประโยชน์ กิจกรรมบางอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติจะต้องหลีกเลี่ยง ในการส่งกระจายข่าวลือไปเป็นจำนวนมาบนเครือข่าย การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบลูกโซ่ เป็นต้น ดังนั้นนักเรียนควรปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท หรือ จรรยาบรรณของการรวบรวมเว็บไซด์ต่าง ๆ เอาไว้ เราเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ต้องการแล้วเข้าใช้อินเทอร์เน็ตในด้านต่อไปนี้คือ
๏ การใช้บริการพูดคุยกันแบบออนไลน์ (Chat )
๏ การใช้กระดานข่าวหรือเว็บบอร์ด
การใช้บริการพูดคุยกันแบบออนไลน์ (Chat )
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบริการโต้ตอบแบบออนไลน์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Chat ดังนั้นในการสนทนาจะต้องมีมารยาท อีกอย่างหนึ่งว่า Chat ดังนั้นในการสนทนาจะต้องมีมารยาทสำคัญดังนี้
๏ ควรเรียกสนทนาจากผู้ที่เรารู้จักและต้องการสนทนาด้วย หรือมีเรื่องสำคัญที่จะติดต่อด้วย
๏ ควรใช้วาจาสุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
๏ ก่อนเรียกสนทนา ควรตรวจสอบสถานะการใช้งานของคู่สนทนาที่ต้องการเรียก เพราะการเรียกแต่ละครั้งจะมีข้อความไปปรากฎบนจอภาพ ของฝ่ายที่ถูกเรียกซึ่งจะทำให้สร้างปัญหาในการทำงานได้

การใช้บริการกระดานข่าวหรือเว็บบอร์ด
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีบริการกระดานข่าวหรือเว็บบอร์ดให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือข้อมูลข่าวสารถึงกัน ดังนั้นในการใช้ บริการควรเคารพกฎ กติกา มารยาทดังนี้
๏ ในการเขียนพาดพิงถึงผู้อื่น ให้ระมัดระวังการระเมิดหรือสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น
๏ ไม่ควรนำข้อความที่ผู้อื่นเขียน ไปกระจายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเข้าของเรื่อง
๏ ไม่ควรใช้ข้อความขบขัน คำเฉพาะ คำกำกวม และคำหยาบคายในการเขียนข่าว
๏ ในการเขียนคำถามลงในกลุ่มข่าวจะต้องเขียนให้ตรงกับกลุ่มและเมื่อจะตอบต้องตอบให้ตรงประเด็น

จริยธรรมในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
1. ไม่โฆษณาหรือเสนอขายสินค้า
2. รู้ตัวว่ากำลังกล่าวอะไร
3. ถ้าไม่เห็นด้วยกับหลักพื้นฐานของรายชื่อกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก ก็ควรออกจากกลุ่มไม่ควรโต้แย้ง
4. คิดก่อนเขียน
5. อย่าใช้อารมณ์
6. พยายามอ่านคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) ก่อนเสมอ
7. ไม่ส่งข่าวสารที่กล่าวร้าย หลอกลวง หยาบคาย ข่มขู่
8. ไม่ส่งต่อจดหมายลูกโซ่ หรือเมล์ขยะ
9. ถ้าสงสัยไม่ทำดีกว่า
10. รู้ไว้ด้วยว่าสำหรับผู้เขียน คือ บันทึกฉันท์เพื่อน แต่สำหรับผู้รับ คือ ข้อความที่จารึกไว้บนศิลาจารึก
11. ให้ความระมัดระวังกับคำเสียดสี และอารมณ์ขัน
12. อ่านข้อความในอีเมล์ ให้ละเอียดก่อนส่ง ความประณีตและตัวสะกด การันต์ เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง
13. ดูรายชื่อผู้รับให้ดีว่า เขาคือคนที่เราตั้งใจจะส่งไปถึง

สรุปฐานความผิดและโทษทั้งหมดตามร่างพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์(ร่างรัฐบาล)
มาตรา 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โทษจำคุกสูงสุด 1 เดือน โทษปรับสูงสุด 1,000 บาท
มาตรา 6 ล่วงรู้มาตรการป้องกัน โทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน โทษปรับสูงสุด 10,000 บาท
มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ โทษจำคุกสูงสุด 1 ปี โทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
มาตรา 8 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี โทษปรับสูงสุด 60,000 บาท
มาตรา 9 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกสูงสุด 5 ปี โทษปรับสูงสุด 100,000 บาท
มาตรา 11 การกระทำต่อความมั่นคง
- ก่อความเสียหายแก่ข้อมูล โทษจำคุกสูงสุด 1-10 ปี โทษปรับสูงสุด 20,000-200,000 บาท
- กระทบต่อความมั่นคง โทษจำคุกสูงสุด 3-15 ปี โทษปรับสูงสุด 60,000-300,000 บาท
- อันตรายแก่ร่างกายหรือชีวิต โทษจำคุกตลอดชีวิต/ประหารชีวิต/10-20ปี
มาตรา 12 การจำหน่าย/เผยแพร่ชุดคำสั่ง โทษจำคุกสูงสุด 1 ปี โทษปรับสูงสุด 20,000 บาท
มาตรา 13 การเผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม โทษจำคุกสูงสุด 2-5 ปี โทษปรับสูงสุด 40,000-100,000 บาท
มาตรา 14 ความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ โทษจำคุกสูงสุด 2-5 ปี โทษปรับสูงสุด 40,000-100,000 บาท
มาตรา 15 การตัดต่อภาพผู้อื่น โทษจำคุกสูงสุด 3 ปี โทษปรับสูงสุด 600,000 บาท
ที่มา : http://203.154.183.18/ewt/netgrp/main.php?filename=cyberlaw

1 ความคิดเห็น: